Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ  ZA ROK 2022

(zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

1)     

Informacja o stosowanych przez podatnika:

a)     

procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W 2022 roku Spółka Mateus Sp. z o.o. kontynuowała przyjętą strategię podatkową. Nie zmieniła również zakresu swojej działalności gospodarczej. Działalność Spółki MATEUS Sp. z o.o. polega na wykonaniu zadań dystrybucyjnych i logistycznych związanych z kompleksowym zaopatrzeniem stacji paliw w akcesoria samochodowe, chemię i kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne, oleje, artykuły sanitarne, gospodarcze, biurowe, zabawki, napoje, oraz inne artykuły spożywcze.

Podstawą stosowania strategii podatkowej są przepisy prawa podatkowego oraz interpretacje i wytyczne organów administracji państwowej oraz regulacje wewnętrzne a kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.

Spółka wypracowuje zysk wyłącznie poprzez maksymalizację wysiłku na polu podstawowej działalności gospodarczej jakimi są usługi dystrybucyjne, logistyczne oraz  handel hurtowy oraz usługi spedycyjne i transportowe na terenie Polski oraz poprzez skrupulatne analizowanie wysokości kosztów z tym związanych i ich racjonalizację. Wydatki i koszty spółki oraz podejmowane w tym zakresie decyzje służą zapewnieniu ciągłości działalności i zapewnieniu przyszłych dochodów.

Istotnym celem działalności Spółki jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Dodatkowym celem prowadzenia firmy rodzinnej jest aspekt społeczny – tworzenie miejsc pracy dla lokalnej społeczności a także udzielanie pomocy charytatywnej. Podkreślić należy także fakt typowo polskiego charakteru działalności spółki Mateus – rynkiem zbytu towarów i usług jest rynek krajowy (ok 99%),  a zakupów towarów i usług spółka dokonuje w ok. 92% na rynku krajowym.

Spółka odprowadza wszelkie podatki i daniny rzetelnie i terminowo.

W celu zapewnienia rozliczeń podatkowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka wdrożyła Politykę Podatkową. Zasady ustanowione w Polityce uwzględniają strukturę organizacyjną Spółki, obszary odpowiedzialności powierzone poszczególnym komórkom uczestniczącym w procesie wystawiania, otrzymywania i obiegu dokumentów takich jak umowy, faktury VAT oraz inne dowody księgowe oraz odpowiedzialność poszczególnych osób uczestniczących w procesie ustalania wielkości zobowiązań podatkowych.

Mateus Sp. z o.o. nie angażuje się w działania pozbawione ekonomicznego uzasadnienia a mające jedynie na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane są przede wszystkim w oparciu o cele ekonomiczne i biznesowe.

b)     

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka Mateus Sp. z o.o. nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej („umowa o współdziałanie”).

2)     

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

Spółka w 2022 roku nie przekazywała  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

3)     

Informacje o:

a)     

Transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

Spółka w 2022 roku nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania spółki za 2022 rok, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

b)     

Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

Spółka nie prowadzi oraz nie planuje w najbliższej przyszłości żadnych działań restrukturyzacyjnych.

4)     

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)     

Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowych, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

b)     

Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

c)      

Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

d)     

Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z póżn.zm.),

Spółka w 2022 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm). 

5)     

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,

 

Spółka, w 2022 roku,  nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a  § 10 Ordynacji podatkowej.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ  ZA ROK 2021

(zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

1)     

Informacja o stosowanych przez podatnika:

a)     

procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W 2021 roku Spółka Mateus Sp. z o.o. kontynuowała przyjętą strategię podatkową. Nie zmieniła również zakresu swojej działalności gospodarczej. Działalność Spółki MATEUS Sp. z o.o. polega na wykonaniu zadań dystrybucyjnych i logistycznych związanych z kompleksowym zaopatrzeniem stacji paliw w akcesoria samochodowe, chemię i kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne, oleje, artykuły sanitarne, gospodarcze, biurowe, zabawki, napoje, oraz inne artykuły spożywcze.

Podstawą stosowania strategii podatkowej są przepisy prawa podatkowego oraz interpretacje i wytyczne organów administracji państwowej oraz regulacje wewnętrzne a kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.

Spółka wypracowuje zysk wyłącznie poprzez maksymalizację wysiłku na polu podstawowej działalności gospodarczej jakimi są usługi dystrybucyjne, logistyczne oraz  handel hurtowy oraz usługi spedycyjne i transportowe na terenie Polski oraz poprzez skrupulatne analizowanie wysokości kosztów z tym związanych i ich racjonalizację. Wydatki i koszty spółki oraz podejmowane w tym zakresie decyzje służą zapewnieniu ciągłości działalności i zapewnieniu przyszłych dochodów.

Istotnym celem działalności Spółki jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Dodatkowym celem prowadzenia firmy rodzinnej jest aspekt społeczny – tworzenie miejsc pracy dla lokalnej społeczności a także udzielanie pomocy charytatywnej. Podkreślić należy także fakt typowo polskiego charakteru działalności spółki Mateus – rynkiem zbytu towarów i usług jest rynek krajowy (99,99%),  a zakupów towarów i usług spółka dokonuje w 95,61% na rynku krajowym.

Spółka odprowadza wszelkie podatki i daniny rzetelnie i terminowo.

W celu zapewnienia rozliczeń podatkowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka wdrożyła Politykę Podatkową. Zasady ustanowione w Polityce uwzględniają strukturę organizacyjną Spółki, obszary odpowiedzialności powierzone poszczególnym komórkom uczestniczącym w procesie wystawiania, otrzymywania i obiegu dokumentów takich jak umowy, faktury VAT oraz inne dowody księgowe oraz odpowiedzialność poszczególnych osób uczestniczących w procesie ustalania wielkości zobowiązań podatkowych.

Mateus Sp. z o.o. nie angażuje się w działania pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia a mających jedynie na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane są przede wszystkim w oparciu o cele ekonomiczne i biznesowe.

b)     

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka Mateus Sp. z o.o. nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej („umowa o współdziałanie”).

2)     

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

 

Spółka w 2021 roku nie przekazywała  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

3)     

Informacje o:

a)     

Transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Spółka w 2021 roku nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania spółki za 2021 rok, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b)     

Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

 

Spółka nie prowadzi oraz nie planuje w najbliższej przyszłości żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 

4)     

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 

a)     

Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowych, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

b)     

Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

 

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

c)      

Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

 

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

d)     

Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z póżn.zm.),

 

Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm).

 

5)     

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,

 

 

Spółka, w 2021 roku,  nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a  § 10 Ordynacji podatkowej.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ  ZA ROK 2020

 (zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

1)      Informacja o stosowanych przez podatnika:

a)      procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Działalność Spółki MATEUS Sp. z o.o. polega na wykonaniu zadań dystrybucyjnych i logistycznych związanych z kompleksowym zaopatrzeniem stacji paliw w akcesoria samochodowe, chemię i kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne, oleje, artykuły sanitarne, gospodarcze, biurowe, zabawki, napoje, oraz inne artykuły spożywcze.

Podstawą stosowania strategii podatkowej są przepisy prawa podatkowego oraz interpretacje i wytyczne organów administracji państwowej oraz regulacje wewnętrzne a kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.

Spółka wypracowuje zysk wyłącznie poprzez maksymalizację wysiłku na polu podstawowej działalności gospodarczej jakimi są usługi dystrybucyjne, logistyczne oraz  handel hurtowy oraz usługi spedycyjne i transportowe na terenie Polski oraz poprzez skrupulatne analizowanie wysokości kosztów z tym związanych i ich racjonalizację. Wydatki i koszty spółki oraz podejmowane w tym zakresie decyzje służą zapewnieniu ciągłości działalności i zapewnieniu przyszłych dochodów.

Istotnym celem działalności Spółki jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Dodatkowym celem prowadzenia firmy rodzinnej jest aspekt społeczny – tworzenie miejsc pracy dla lokalnej społeczności a także udzielanie pomocy charytatywnej. Podkreślić należy także fakt typowo polskiego charakteru działalności spółki Mateus – rynkiem zbytu towarów i usług jest rynek krajowy (99,99%),  a zakupów towarów i usług spółka dokonuje w 99,14% na rynku krajowym.

Spółka odprowadza wszelkie podatki i daniny rzetelnie i terminowo.

W celu zapewnienia rozliczeń podatkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka wdrożyła Politykę Podatkową. Zasady ustanowione w Polityce uwzględniają strukturę organizacyjną Spółki, obszary odpowiedzialności powierzone poszczególnym komórkom uczestniczącym w procesie wystawiania, otrzymywania i obiegu dokumentów takich jak umowy, faktury VAT oraz inne dowody księgowe oraz odpowiedzialność poszczególnych osób uczestniczących w procesie ustalania wielkości zobowiązań podatkowych.

Mateus Sp. z o.o. nie angażuje się w działania pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia a mających jedynie na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane są przede wszystkim w oparciu o cele ekonomiczne i biznesowe.

b)      Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka Mateus Sp. z o.o. nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej („umowa o współdziałanie”).

2)      Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

 

Spółka w 2020 roku nie przekazywała  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

3)      Informacje o:

a)      Transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

Spółka w 2020 roku nie dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania spółki za 2020 rok, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b)      Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

 

Spółka nie prowadzi oraz nie planuje w najbliższej przyszłości żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 

4)      Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)      Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

 

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowych, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

b)      Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

 

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

c)       Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

 

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

d)      Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),

 

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

 

5)      Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,

 

Spółka, w 2020 roku,  nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a  § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

Asortyment

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sklepu Mateus

Sprawdź Ofertę

Galeria

Zobacz więcej